رد کردن پیوندها

بهترین راهکار برای هوای تازه

موتورهاى EC جزو پیشرفته ترین موتورهاى صنایع تهویه مطبوع است که بدون استفاده از VFD امکان تغییر دور با راندمان هاى بسیار بالا را فراهم مى سازد. گروه صنعتى بستانچى این افتخار را دارد که براى اولین بار در ایران موفق به تولید فن هاى مختلف با موتور از تکنولوژى EC تحت لیسانس MyAir انگلستان شده است.

محصولات گروه صنعتی بستانچی

ﻓﻦ ﮐﻮﯾﻞ زﯾﺮ ﺳﻘﻔﻰ ﺳﺮى EFCC-S

ﻓﻦ ﮐﻮﯾﻞ زﯾﺮ ﺳﻘﻔﻰ ﺳﺮى EFCC-S

ﻓﻦ ﮐﻮﯾﻞ ﻫﺎى زﯾﺮ ﺳﻘﻔﻰ ﺑﺎرﯾﮏ ﺳﺮى EFCCS ﺑﺮاى اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﺮﻣﺎﯾﺶ و ﮔﺮﻣﺎﯾﺶ ﻓﻀﺎﻫﺎى ادارى، ﺧﺎﻧﮕﻰ و ﺗﺠﺎرى ...

کشور سازنده:
ترکیه
هواکش S&P مدل SILENT_100 CZ DESIGN

هواکش S&P مدل SILENT_100 CZ DESIGN

شرکت S&P اسپانیا بزرگترین شرکت تولید و طراحی انواع فن ها و هواکش های صنعتی ، خانگی ، تجاری و ...

کشور سازنده:
اسپانیا
هواکش S&P مدل DECOR-100 C

هواکش S&P مدل DECOR-100 C

شرکت S&P اسپانیا بزرگترین شرکت جهان در راستای تولید و طراحی انواع فن ها و هواکش های صنعتی ، خ...

کشور سازنده:
اسپانیا
ﻓﻦ ﺳﺎﻧﺘﺮﻓﯿﻮژ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﺳﺮی VENT

ﻓﻦ ﺳﺎﻧﺘﺮﻓﯿﻮژ ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﺳﺮی VENT

کشور سازنده:
اسپانیا
ﻓﻦ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﺳﺮی TD-Mixvent

ﻓﻦ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﺳﺮی TD-Mixvent

کشور سازنده:
اسپانیا
ﻓﻦ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﺳﺮی TD-Silent

ﻓﻦ ﻫﺎی ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﺳﺮی TD-Silent

کشور سازنده:
اسپانیا
ﻓﻦﻫﺎی ﺿﺪ اﻧﻔﺠﺎر ﺳﺎﻧﺘﺮیفیوژ ﺳﺮی CMPT

ﻓﻦﻫﺎی ﺿﺪ اﻧﻔﺠﺎر ﺳﺎﻧﺘﺮیفیوژ ﺳﺮی CMPT

کشور سازنده:
اسپانیا
ﻓﻦ ﻫﺎی ﺿﺪ اﻧﻔﺠﺎر ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﺳﺮی TD

ﻓﻦ ﻫﺎی ﺿﺪ اﻧﻔﺠﺎر ﺑﯿﻦ ﮐﺎﻧﺎﻟﯽ ﺳﺮی TD

کشور سازنده:
اسپانیا
ﻓﻦ ﻫﺎی ﺿﺪ اﻧﻔﺠﺎر ﺳﻘﻔﯽ ﺳﺮی TCDH

ﻓﻦ ﻫﺎی ﺿﺪ اﻧﻔﺠﺎر ﺳﻘﻔﯽ ﺳﺮی TCDH

کشور سازنده:
اسپانیا
ﻓﻦ ﻫﺎی ﺿﺪ اﻧﻔﺠﺎر دﯾﻮاری ﺳﺮی HDT/HDB

ﻓﻦ ﻫﺎی ﺿﺪ اﻧﻔﺠﺎر دﯾﻮاری ﺳﺮی HDT/HDB

کشور سازنده:
اسپانیا
ﻓﻦ ﻫﺎی ﺳﺮی Rotorex

ﻓﻦ ﻫﺎی ﺳﺮی Rotorex

کشور سازنده:
اسپانیا
ﭘﻼگ ﻓﻦ ﻫﺎی ﺳﺮی BPH

ﭘﻼگ ﻓﻦ ﻫﺎی ﺳﺮی BPH

کشور سازنده:
اسپانیا
ﺟﺖ ﻓﻦ ﻣﺤﻮری ﺳﺮی TJHU

ﺟﺖ ﻓﻦ ﻣﺤﻮری ﺳﺮی TJHU

کشور سازنده:
اسپانیا
ﺟﺖ ﻓﻦ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﺳﺮی IFHT

ﺟﺖ ﻓﻦ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﺳﺮی IFHT

کشور سازنده:
اسپانیا
ﻓﻦ‌ﻫﺎی ﺳﯿﻠﻨﺪری ﻣﺤﻮری ﺳﺮی THGT

ﻓﻦ‌ﻫﺎی ﺳﯿﻠﻨﺪری ﻣﺤﻮری ﺳﺮی THGT

کشور سازنده:
اسپانیا
ﻓﻦ آﮐﺴﯿﺎل ﭘﺮه داﺳﻰ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر ASPEC ﺳﺮى EC

ﻓﻦ آﮐﺴﯿﺎل ﭘﺮه داﺳﻰ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر ASPEC ﺳﺮى EC

ﺟﺰو ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎى ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از VFD اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ دور ﺑﺎ راﻧﺪﻣﺎن...

کشور سازنده:
ترکیه
ﻫﻮاﺳﺎزﻫﺎى EAHU

ﻫﻮاﺳﺎزﻫﺎى EAHU

ﻫﻮاﺳﺎز ﻫﺎى ﺳﺮى EAHU در ۱۴ ﻣﺪل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻃﺮاﺣﻰ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﻫﻮاى ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺷﺪه را ﺑﺎ دﺑﻰ ۲۰۰۰ تا ۱۲۲۰۰۰ ﻣﺘﺮ ...

کشور سازنده:
ترکیه
ﺑﻠﻤﻮث

ﺑﻠﻤﻮث

ﺑﻠﻤﻮث از ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﻓﻦ ﻫﺎی ﻣﺤﻮري اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از اﻓﺖ ﻓﺸﺎر و ﺑﻬﺒﻮد ﺟﺮﺑﺎن ﻫﻮاي ورودی ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎ...

کشور سازنده:
ترکیه
دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﻮاى Myair ﺳﺮى FU-2000-H14/CA/UV

دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﻮاى Myair ﺳﺮى FU-2000-H14/CA/UV

دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻫﻮاى Myair ﺳﺮى FU-2000-H14/CA/UV داراى ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﭙﺎ، ﻻﻣﭗ ﻫﺎى UVC و ﻓﯿﻠﺘﺮ ﮐﺮﺑﻦ اﮐﺘﯿﻮ ﺑﺮا...

کشور سازنده:
انگلیس
ﺳﻨﺴﻮر ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ CO

ﺳﻨﺴﻮر ﻣﻮﻧﻮاﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ CO

آﺷﮑﺎرﺳﺎز ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ ﯾﺎ آﺷﮑﺎرﺳﺎز CO دﺳﺘﮕﺎﻫﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ وﺟﻮد ﮔﺎز ﻣﻮﻧﻮﮐﺴﯿﺪ ﮐﺮﺑﻦ (CO) را ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﻰدهد.ﮔ...

کشور سازنده:
انگلیس
ﭘﺮده دود ﺳﺮى MYC-D

ﭘﺮده دود ﺳﺮى MYC-D

ﭘﺮده ﻫﺎى دود ﻋﻤﺪﺗﺎ ﭘﺮده ﻫﺎﯾﻰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ داراى راﻫﻨﻤﺎى ﺟﺎﻧﺒﻰ ﻧﺒﻮده و ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺟﺎﻫﺎﯾﻰ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﻰ روﻧﺪ ...

کشور سازنده:
انگلیس
ﭘﺮده آﺗﺶ ﺳﺮى MYC-E

ﭘﺮده آﺗﺶ ﺳﺮى MYC-E

ﭘﺮده آﺗﺶ از ﻟﺤﺎظ ﻃﺮاﺣﻰ اوﻟﯿﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﮐﺮﮐﺮه ﻏﻠﺘﮑﻰ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﭘﺎرﭼﻪ اى ﺑﺎ اﻟﯿﺎف ﺷﯿﺸﻪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺳ...

کشور سازنده:
انگلیس
ﭘﻼگ ﻓﻦ اﺳﭙﺎﯾﺪرى ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر EC سری CPWEC

ﭘﻼگ ﻓﻦ اﺳﭙﺎﯾﺪرى ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر EC سری CPWEC

موتورهای EC ﺟﺰو ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎى ﺻﻨﺎﯾﻊ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از VFD اﻣﮑﺎن ﺗﻐﯿﯿﺮ دو...

کشور سازنده:
انگلیس
ﭘﻼگ ﻓﻦ ﻫﺎى اﺳﭙﺎﯾﺪرى ﺳﺮى CPW

ﭘﻼگ ﻓﻦ ﻫﺎى اﺳﭙﺎﯾﺪرى ﺳﺮى CPW

ﭘﻼگ ﻓﻦ ﻫﺎى ﺳﺮى ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﺴﺘﺎﻧﭽﻰ ﺑﺎ دﺑﻰ ۳,۰۰۰-۱۲,۰۰۰ m³/h داراى ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ داﯾﺮوى ﺑﻪ ﻗﻄﺮ mm 280...

کشور سازنده:
انگلیس
ﻓﻦ آﮐﺴﯿﺎل ﭘﺮه داﺳﻰ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر AC سری ASP

ﻓﻦ آﮐﺴﯿﺎل ﭘﺮه داﺳﻰ ﺑﺎ ﻣﻮﺗﻮر AC سری ASP

ﻓﻦ ﻫﺎى آﮐﺴﯿﺎل ﺳﺮى ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﺴﺘﺎﻧﭽﻰ داراى ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺗﺨﻠﯿﻪ داﯾﺮه اى داراى و ﭘﺮواﻧﻪ ﻣﺤﻮرى از ﺟﻨﺲ ورق آ...

کشور سازنده:
انگلیس
ﻓﻦ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﻓﻮروارد ﺑﺎ ورودى دو ﻃﺮﻓﻪ-اﮐﺴﺘﺮﻧﺎل ﺳﺮى CFDM

ﻓﻦ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﻓﻮروارد ﺑﺎ ورودى دو ﻃﺮﻓﻪ-اﮐﺴﺘﺮﻧﺎل ﺳﺮى CFDM

داراى ﻣﻘﻄﻊ ﺧﺮوﺟﻰ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﻰ ﮐﻪ ﺑﺮاى ﻧﺼﺐ ﻓﻦ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﺑﺎ دﺑﻰ ۴,۶۵۰-۹,۷۰۰ (m³/h) داراى ﻣﻘﻄﻊ ﺧﺮوﺟﻰ ﻣﺴﺘ...

کشور سازنده:
انگلیس
ﻓﻦ آﮐﺴﯿﺎل ﺳﯿﻠﻨﺪرى ﺳﺮى AT

ﻓﻦ آﮐﺴﯿﺎل ﺳﯿﻠﻨﺪرى ﺳﺮى AT

دارای مقطع دایره‌ای به قطر ۳۱۵-۱۴۰۰ میلی متر هستند که برای نصب در سیستم‌های تهویه ﺻﻨﻌﺘﻰ، ﺗﺠﺎرى و ...

کشور سازنده:
انگلیس
ﺟﺖ ﻓﻦ ﻣﺤﻮرى ﺗﻮﻧﻠﻰ ﺳﺮى ATJH

ﺟﺖ ﻓﻦ ﻣﺤﻮرى ﺗﻮﻧﻠﻰ ﺳﺮى ATJH

مجهز به ﺳﻨﺴﻮر دﻣﺎ PTC ﯾﺎ PT100 (در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ)، ﺳﻨﺴﻮر ﺳﻨﺠﺶ ارﺗﻌﺎﺷﺎت (در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ)، ﺳﻨﺴﻮر ﺟﻬ...

کشور سازنده:
انگلیس
ﻓﻦ ﻣﺤﻮرى ﺗﻮﻧﻠﻰ ﺳﺮى AVH

ﻓﻦ ﻣﺤﻮرى ﺗﻮﻧﻠﻰ ﺳﺮى AVH

درب دﺳﺘﺮﺳﻰ (در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ)، ﺳﻨﺴﻮرﻫﺎى دﻣﺎPTC ﯾﺎ PT100 (در ﺻﻮرت درﺧﻮاﺳﺖ)، ﺳﻨﺴﻮر اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر (درﺻﻮر...

کشور سازنده:
انگلیس
ﻓﻦ ﺗﺨﻠﯿﻪ دود ﻣﺤﻮرى ﺳﺮى ATH

ﻓﻦ ﺗﺨﻠﯿﻪ دود ﻣﺤﻮرى ﺳﺮى ATH

این محصول دارای ﮔﻮاﻫﻰ ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ دﻣﺎى ۳۰۰ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯿﮕﺮاد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ EN12101-3 با ﻣﺤﺪوده ﻗﻄﺮ ۳۱...

کشور سازنده:
انگلیس
ﺟﺖ ﻓﻦ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﺳﺮى CRJH

ﺟﺖ ﻓﻦ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﺳﺮى CRJH

جت‌فن‌هاى سانتریفیوژ سرى CRJH، از موتور موتورکلاس H دوسرعته با درجه حفاظت IP55 بهره مي‌گيرند و در...

کشور سازنده:
انگلیس
ﺟﺖ ﻓﻦ ﻣﺤﻮرى ﭘﺎرﮐﯿﻨﮕﻰ ﺳﺮى ATJH

ﺟﺖ ﻓﻦ ﻣﺤﻮرى ﭘﺎرﮐﯿﻨﮕﻰ ﺳﺮى ATJH

کشور سازنده:
انگلیس
ﻟﺮزه ﮔﯿﺮﻫﺎی ﺿﺪ زﻟﺰﻟﻪ دو ﻓﻨﺮه ﺳﺮی 2-XVIHS

ﻟﺮزه ﮔﯿﺮﻫﺎی ﺿﺪ زﻟﺰﻟﻪ دو ﻓﻨﺮه ﺳﺮی ۲-XVIHS

ﺿﺪ زﻟﺰﻟﻪ ﺳﺎﺧﺖ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ XVIHS-2 دارﻧﺪ، از ﻟﺮزه ﮔﯿﺮﻫﺎي دو ﻓﻨﺮه ﺳﺮي ﺑﺴﺘﺎﻧﭽﯽ ﻣﯿﺘﻮان اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد. ﺳ...

کشور سازنده:
ترکیه
ﭼﯿﻠﺮﻫﺎى ﻫﻮا ﺧﻨﮏ اﺳﮑﺮو

ﭼﯿﻠﺮﻫﺎى ﻫﻮا ﺧﻨﮏ اﺳﮑﺮو

ﭼﯿﻠﺮﻫﺎى ﻫﻮاﺧﻨﮏ اﺳﮑﺮو ﺗﺮاﮐﻤﻰ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﺴﺘﺎﻧﭽﻰ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎى ﻧﺎﻣﻰ ۰۵ ﺗﻦ ﺗﺒﺮﯾﺪ ﺗﺎ ۶۴۰ ﺗﻦ ﺗﺒﺮﯾﺪ در ﻣ...

کشور سازنده:
ترکیه
ﭼﯿﻠﺮﻫﺎى ﻫﻮا ﺧﻨﮏ اﺳﮑﺮال

ﭼﯿﻠﺮﻫﺎى ﻫﻮا ﺧﻨﮏ اﺳﮑﺮال

ﭼﯿﻠﺮﻫﺎى ﻫﻮاﺧﻨﮏ اﺳﮑﺮال ﺗﺮاﮐﻤﻰ ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﻰ ﺑﺴﺘﺎﻧﭽﻰ از ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻫﺎى ﻧﺎﻣﻰ ۶۰ﺗﻦ ﺗﺒﺮﯾﺪ ﺗﺎ ۱۸۰ﺗﻦ ﺗﺒﺮﯾﺪ ﺑﺮاى ...

کشور سازنده:
ترکیه
فن آکسیال سیلندرى سرى CAFE

فن آکسیال سیلندرى سرى CAFE

ﻓﻦ آﮐﺴﯿﺎل ﺳﯿﻠﻨﺪرى ﺳﺮى داراى ﻣﻘﻄﻊ داﯾﺮه اى ﺑﻪ ﻗﻄﺮ (۹۰۰-۵۰۰)mm ﮐﻪ ﺑﺮاى ﻧﺼﺐ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎى ﺗﻬﻮﯾﻪ ﺻﻨﻌﺘﻰ...

کشور سازنده:
ترکیه
اتصال منعطف سرى XCFC

اتصال منعطف سرى XCFC

کشور سازنده:
ترکیه
تورى محافظ سرى XCWG

تورى محافظ سرى XCWG

کشور سازنده:
ترکیه
تورى محافظ مستطیلى سرى XRWG

تورى محافظ مستطیلى سرى XRWG

ﻣﺤﺎﻓﻆ ﻣﺴﺘﻄﯿﻠﯽ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﺗﻤﺎس ﺑﺎ ﭘﺮواﻧﻪ ﻓﻦ ﻫﺎي ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ در ﺧﺮوﺟﯽ

کشور سازنده:
ترکیه
فلنج اتصال دایره اى سرى XCMF

فلنج اتصال دایره اى سرى XCMF

فلنج ﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﮔﺮوه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺴﺘﺎﻧﭽﯽ ﺑﺮاي اﺗﺼﺎل ﺑﯿﻦ ﻓﻦ ﻫﺎی ﻣﺤﻮري و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺗﻬﻮ...

کشور سازنده:
ترکیه

نمایندگی انحصاری برترین شرکت‌های دنیا

aaaa

aaaaaaaa

aaaaaaaaaa

aaaa

aaaaaaaaa

aaaaaaa

aaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaa

aaaaaaaaa

حوزه‌های فعالیت گروه صنعتی بستانچی

اماکن مسکونی و ساختمان‌های بلندمرتبه

اماکن مسکونی و ساختمان‌های بلندمرتبه

اماکن تجاری و پاساژها

اماکن تجاری و پاساژها

اماکن صنعتی

اماکن صنعتی

پارکینگ‌ها

پارکینگ‌ها

تونل و مترو

تونل و مترو

خدمات گروه صنعتی بستانچی

طراحی و مشاوره

نصب و راه اندازی

تست و دریافت تاییدیه

درباره گروه صنعتی بستانچی

بهترین راهکار برای هوای تازه.....

گروه صنعتی بستانچی با تکیه بر توان تمامی کارشناسان خود و با هدف توسعه واحد های فنی، مهندسی، بازرگانی و همچنین دستیابی به بازار های بین المللی شروع به فعالیت کرده است. این شرکت به عنوان پیمانکار و تامین کننده تجهیزات تهویه و تخلیه دود مورد تایید سازمان آتش نشانی تهران می باشد. با در اختیار داشتن کارشناسان مجرب در این زمینه (از سازمان نظام مهندسی تهران) و همچنین ارائه خدمات مهندسی و رعایت ضوابط سازمان آتش نشانی تهران آماده دریافت تاییدیه سیستم تهویه و تخلیه دود از سازمان آتش نشانی تهران می باشد. لازم به ذکر است این شرکت با پیگیری های مداوم خود تا کنون موفق به دریافت تاییدیه های متعددی در این زمینه شده که برخی از آنها در پروژه ها آورده شده است.

گواهینامه و افتخارات

تاییدیه وندور لیست مترو
گواهینامه فنی تاییدیه فن محوری
گواهینامه فنی تاییدیه جت فن رادیال
گواهینامه فنی تاییدیه پرده دود
تاییدیه شرکت دانش بنیان در گرید نوآور
گواهینامه CE اروپا
گواهینامه ایزو ۹۰۰۱ سال ۲۰۱۵
تاییدیه حضور در وندورلیست شرکت نفت
گواهینامه تولید دانش بنیان
لوح سپاس خیریه ریحانه النبی (س) همدان
لوح سپاس آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز
گواهینامه فنی فن محوری تخلیه دود و حرارت F300
گواهی عضویت دکتر مهدی بستانچی در Ashare انجمن تهویه مطبوع آمریکا
گواهینامه فنی جت فن رادیال تخلیه دود و حرارت F300
گواهینامه فنی فن های محوری VID
لوح سپاس وزارت صنعت و معدن
لوح سپاس چهارمین همایش سالانه مهندسان صنعت ساختمان
تندیس پنجمین همایش و نمایشگاه بین المللی آتش نشانی و ایمنی شهری
گواهینامه و تندیس تولید دانش بنیان از بهمن ۱۴۰۱
گواهینامه استانی رعایت از حقوق مصرف کنندگان ۱۳۹۹ هشتمین دوره

پایگاه دانش

عضویت در خبرنامه

اگر مایل هستید از آخرین بروزرسانی محصولات و خدمات ما با خبر شوید ایمیل خود را وارد کنید.

بازگشت
تماس مستقیم
ایمیل
تلگرام
اینستاگرام